"Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdza Gminny Program Rewitalizacji dla Elbląga na lata 2021-2030"

"Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdza Gminny Program Rewitalizacji dla Elbląga na lata 2021-2030"

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie wyraził swoją aprobatę dla dokumentu zatytułowanego „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Elbląg do 2030 roku”. W efekcie pozytywnej oceny, program ten został oficjalnie umieszczony w Wykazie gminnych programów rewitalizacji dla całego regionu warmińsko-mazurskiego za sprawą uchwały podjętej przez Zarząd Województwa.

Potwierdzenie tego programu jest kluczowym krokiem na drodze ku uzyskaniu środków unijnych. W szczególności, umieszczenie „Gminnego Programu Rewitalizacji” w wyżej wspomnianym wykazie otwiera możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe z Unii Europejskiej dla uprawnionych podmiotów z terenu miasta. To dotyczy działania 12.1, które nazywa się „Rewitalizacja obszarów miejskich”, realizowanego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”.

W gronie podmiotów, które są uprawnione do składania wniosków o wsparcie finansowe na działania związane z kompleksową rewitalizacją obszarów wyznaczonych w Gminnym Programie Rewitalizacji, znajdują się nie tylko samorząd i jego jednostki organizacyjne, ale także organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Zaplanowany został pierwszy konkurs dla działania 12.1, który ma zostać przeprowadzony w sierpniu 2024 roku. Rolę instytucji, która będzie odpowiedzialna za organizację naboru oraz recepcję i ocenę projektów, pełni Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.