Wyzwania i kierunki rozwoju rolnictwa Warmii i Mazur

Wyzwania i kierunki rozwoju rolnictwa Warmii i Mazur

Pytanie o ścieżki, jakimi powinna podążać rolnicza gałąź gospodarki regionu Warmii i Mazur oraz analiza mocnych i słabych punktów wiejskich obszarów tego terenu, były tematami badan prowadzonych w ramach tworzenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

Niedawno dobiegło końca regionalne spotkanie skupiające się na tejże analizie. Wśród osób angażowanych w przygotowanie konferencji był dr hab. Zbigniew Brodziński, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jak zauważył, odpowiedzialność za opracowanie strategii leży na barkach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast indywidualne regiony dostarczają detaliczne diagnozy. Zjawiska zachodzące w rolnictwie są monitorowane od roku 2005 i zestawiane ze stanem tej gałęzi gospodarki w innych województwach.

Obecnie istotnym czynnikiem wpływającym na lokalny sektor rolniczy jest konflikt na Ukrainie. Wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski podkreślił ten fakt, zwracając uwagę, że dla rolników najistotniejsza jest stabilność, która umożliwia planowanie przyszłego rozwoju. Sytuacja za wschodnią granicą, a także wcześniej panująca pandemia Covid-19, zdewastowały tę stabilność.

Prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, prof. Andrzej Babuchowski, podkreślił fakt intensywnych zmian przemysłu mleczarskiego w ostatnich latach.

Przyrodnicze walory regionu, tj. dostęp do 3000 jezior i różnorodność gleb, to niewątpliwe atuty Warmii i Mazur. Wyzwaniami są jednak niewielka gęstość ludności oraz niedostatecznie rozwinięte przedsiębiorczości. Wszystko to wpływa na rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich województwa. Opracowywana strategia ma za cel m.in. wspomóc tworzenie polityki rolnej Unii Europejskiej. Konsultacje publiczne odbyły się w siedzibie urzędu wojewódzkiego.