Przypomnienie Prezydenta Elbląga o corocznym obowiązku zgłaszania informacji na temat wyrobów azbestowych

Przypomnienie Prezydenta Elbląga o corocznym obowiązku zgłaszania informacji na temat wyrobów azbestowych

Prezydent miasta Elbląg przypomina mieszkańcom o obowiązku, który wieńczy każdy rok – do końca stycznia, muszą złożyć zaktualizowaną informację o wyrobach zawierających azbest. To wymaganie wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku. Rozporządzenie dotyczy warunków korzystania z wyrobów zawierających azbest oraz korzystania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których takie wyroby były lub są używane (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Osoby indywidualne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale korzystają z wyrobów azbestowych, składają swoją „Informację o wyrobach zawierających azbest” bezpośrednio do Prezydenta Elbląga. Z kolei jednostki gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, które również korzystają z tych wyrobów, składają identyczną informację do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podkreślmy, że informacja o wyrobach azbestowych powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich należy dostarczyć w formie pisemnej do właściwego organu, czyli Prezydenta Miasta Elbląg lub Marszałka Warmińsko-Mazurskiego. Drugi egzemplarz jest przechowywany przez okres jednego roku, aż do momentu przygotowania kolejnej informacji.

Zanim jednak przystąpisz do wypełnienia tej informacji, musisz najpierw przeprowadzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych. To pozwoli na kwalifikację azbestowych produktów do dalszego użytkowania lub usunięcia, a także ustalenia stopnia pilności działań naprawczych. Wzór tej oceny stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010 r., zmieniającego rozporządzenie dotyczące sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

Omawianą informację możesz wysłać na adres: Urząd Miejski Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg. Możesz też dostarczyć ją osobiście, składając w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, także przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.