Zapowiedź publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości powiatowej w Elblągu

Zapowiedź publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości powiatowej w Elblągu

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Zarząd Powiatu Elbląskiego, planowany jest I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w posiadaniu Powiatu Elbląskiego. Wydarzenie to odbędzie się 14.03.2024r. o godzinie 9:00 rano w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu, konkretnie w sali numer 402 na czwartym piętrze.

Do sprzedaży trafi nieruchomość niezabudowana, znana jako działka nr 47/18 o powierzchni 7,6636 ha, zarejestrowana pod numerem księgi wieczystej EL1E/00061377/1. Działka ta położona jest w miejscowości Pólko, w obrębie ewidencyjnym Sakówko, na terenie gminy Pasłęk. Dojazd do działki gwarantuje droga asfaltowa – była droga krajowa nr 7. Granice działki wytyczone są naturalnie – przez drogi i sąsiednie działki oraz linię kolejową od północy. Jest to teren urozmaicony, pofałdowany, obecnie wykorzystywany rolniczo. Działka nie posiada dostępu do mediów. Na nieruchomości znajdują się dwie służebności przesyłu na czas nieokreślony, dotyczące trasy linii kablowej wysokiego napięcia 110kV z towarzyszącym kablem światłowodowym i infrastrukturą. Istnieje umowa dzierżawy obowiązująca do 31.12.2025 roku, z możliwością jej rozwiązania z dniem 31.12.2024 roku.

Nieruchomość podlega uregulowaniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Pasłęka, zatwierdzonego uchwałą nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Pasłęku datowaną na dzień 28 listopada 2011 roku. Działka jest oznaczona symbolem VIII.30.PU, co oznacza tereny przeznaczone pod funkcje przemysłowe i usługowe. Część działki znajduje się w strefie ograniczeń dla lokalizacji funkcji mieszkaniowych w sąsiedztwie drogi krajowej S7. Przez tę cześć działki przechodzi linia energetyczna 15 kV. Dodatkowo na działce występują stanowiska archeologiczne nr 37 i nr 83.

Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 2 706 000,00 zł, w tym zawarty jest podatek VAT w kwocie 506 000,00 zł. Persony zainteresowane przystąpieniem do przetargu powinny wpłacić wadium w wysokości 541 200,00 zł do dnia 11.03.2024r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Elblągu.